Pepsico Logo

Polityka prywatności i korzystania z plików cookie firmy PepsiCo Europe

Wprowadzenie i warunki ogólne

Firma PepsiCo, Inc. w imieniu własnym i wszystkich podmiotów prowadzących działalność w Unii Europejskiej wymienionych w Załączniku 1 (łącznie „PepsiCo”) zobowiązuje się chronić dane osobowe użytkowników korzystających z jej strony internetowej i aplikacji, uczestniczących w promocjach lub kontaktujących się z firmą w celu złożenia zapytania.

Niniejsza Polityka prywatności i korzystania z plików cookie dotyczy wykorzystywania przez naszą firmę wszelkich danych osobowych, które zbieramy od użytkowników za pomocą następujących usług:

 • wszystkich stron PepsiCo, które zawierają odniesienie do niniejszej Polityki prywatności i korzystania z plików cookie (szczegółowe informacje na liście w Załączniku 1);
 • mediów społecznościowych, komunikatorów lub oficjalnych treści PepsiCo na innych witrynach internetowych lub aplikacjach;
 • aplikacji mobilnych;
 • §obsługi konsumentów w formie infolinii telefonicznej;
 • §oficjalnego adresu poczty elektronicznej PepsiCo lub numeru SMS; lub
 • adresu pocztowego pionu obsługi konsumentów.

W celu optymalizacji świadczenia usług na rzecz użytkowników oraz ułatwienia pewnych działań marketingowych, nasza firma gromadzi określone informacje na temat użytkowników.

Niniejsza Polityka prywatności i korzystania z plików cookie wyjaśnia następujące zagadnienia:

 • jakie informacje na temat użytkowników może gromadzić PepsiCo;
 • jak PepsiCo będzie korzystać ze zgromadzonych informacji na temat użytkowników;
 • kiedy PepsiCo może skorzystać z posiadanych informacji, aby skontaktować się z użytkownikami;
 • czy PepsiCo może ujawnić dane użytkowników innym osobom;
 • wybory użytkowników związane z przekazanymi firmie danymi osobowymi;
 • korzystanie z plików cookie na stronach internetowych PepsiCo oraz odrzucenie plików cookie.

Korzystając z danych osobowych, które przekazali nam użytkownicy lub które od nich pozyskaliśmy, będziemy przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących ochrony danych osobowych np. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE.

Strony internetowe PepsiCo mogą zawierać hiperłącza do witryn, które stanowią własność lub są prowadzone przez osoby trzecie. Witryny internetowe osób trzecich stosują własne polityki prywatności oraz prawdopodobnie również korzystają z plików cookie. Zalecamy zapoznanie się z takimi politykami regulującymi sposób korzystania z danych osobowych podanych podczas wizyty na stronie oraz pozyskiwanych również za pomocą plików cookie. Nie przyjmujemy na siebie odpowiedzialności za witryny internetowe osób trzecich, a korzystanie z takich stron przez użytkownika odbywa się na jego ryzyko.

Kim jesteśmy?

Każdego dnia konsumenci w ponad 200 krajach i terytoriach na świecie korzystają z produktów PepsiCo miliard razy. Oferta PepsiCo obejmuje szeroką gamę smacznych artykułów spożywczych i napojów, takich jak Pepsi, 7Up, Mountain Dew, Lay’s, Walkers, Doritos, Gatorade, Tropicana i Quaker Oats. Dodatkowe informacje na temat firmy PepsiCo znajdują się na stronie www.pepsico.com.

Jakie informacje na temat użytkowników zbiera PepsiCo?

W przypadku korzystania z jakichkolwiek usług, aktywności lub treści internetowych firmy PepsiCo, uzyskiwania do nich dostępu lub rejestrowania się w nich (w tym mediów społecznościowych i komunikatorów), takich jak biuletyny, promocje, czaty na żywo, tablice ogłoszeń, aplikacje internetowe i mobilne lub głosowania, firma PepsiCo może otrzymywać dane osobowe użytkowników. Mogą to być takie dane jak: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres pocztowy, numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego, płeć lub data urodzenia, a także informacje dotyczące korzystania przez użytkownika z usług PepsiCo, np. czytane lub oglądane treści bądź wykonywane czynności podczas korzystania ze strony, aplikacji i innych usług.

Należy zauważyć, że w niektórych przypadkach użytkownicy mogą zdecydować się powierzyć nam dodatkowe dane osobowe, a czasami dane wrażliwe (np. jeżeli podczas rozmowy z zespołem ds. obsługi konsumentów użytkownik wspomni o swoich wymaganiach dietetycznych lub problemach zdrowotnych). W takim wypadku przekażemy dodatkowe informacje na temat sposobów korzystania z takich informacji.

Niektóre z naszych usług umożliwiają logowanie się przez usługi osób trzecich, takie jak Facebook, Twitter i Instagram. Jeżeli użytkownik zdecyduje się zalogować poprzez usługę osoby trzeciej, wówczas pojawi się okno dialogowe, w którym użytkownik zostanie poproszony o zgodę na uzyskanie dostępu przez firmę PepsiCo do danych osobowych (np. imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu poczty elektronicznej oraz innych informacji, które użytkownik udostępnił publicznie na witrynie osoby trzeciej).

Firma PepsiCo gromadzi także informacje o sposobach korzystania przez użytkownika z aplikacji mobilnych PepsiCo, stron internetowych PepsiCo oraz innych treści internetowych PepsiCo, a także o urządzeniu/urządzeniach, z których użytkownik korzysta, aby uzyskać dostęp do usługi i niepowtarzalnych identyfikatorach internetowych takich jak adresy IP, czyli liczby identyfikujące dany komputer lub urządzenie sieciowe w Internecie. Dodatkowe informacje na temat korzystania przez PepsiCo z plików cookie i podobnych technologii znajdują się w pkt 13 niniejszej Polityki.

W jaki sposób firma PepsiCo wykorzystuje zebrane o użytkownikach informacje?

Firma PepsiCo wykorzystuje dane osobowe użytkowników w różnych celach, w tym następujących:

 • świadczenie usług, realizacja aktywności oraz dostarczanie treści internetowych bądź przekazywanie o nich informacji (np. informacji o zbliżających się promocjach lub premierach nowych produktów), a także udzielanie odpowiedzi na prośby i zapytania użytkowników;
 • administrowanie usługami, co oznacza że firma PepsiCo może skontaktować się z użytkownikiem w celach związanych z usługą, aktywnością lub treścią internetową, w których użytkownik się zarejestrował (np. w celu poinformowania o organizacji promocji, w której użytkownik uczestniczy lub powiadomienia użytkownika, że określona usługa, aktywność lub treść internetowa zostały zawieszone z powodu prac konserwacyjnych lub aktualizacji Polityki prywatności i korzystania z plików cookie);
 • personalizacja treści widocznych na stronach internetowych i aplikacjach oraz reklam widocznych na stronach, aplikacjach lub innych witrynach i usługach;
 • współpraca z osobami trzecimi w celu kierowania do użytkowników odpowiednich reklam na stronie osoby trzeciej zgodnie z treścią pkt 6 i 13;
 • kontakt z użytkownikiem w związku z przekazanymi przez niego informacjami;
 • wykorzystywanie adresów IP oraz identyfikatorów urządzeń w celu identyfikacji użytkowników, blokowania nieprawidłowego sposobu korzystania, ustalenia liczby wizyt pochodzących z poszczególnych krajów, dostosowania treści stron, aplikacji oraz innych usług na podstawie wzorów zachowań podczas przeglądania stron, oraz ustalenia kraju, z którego użytkownik uzyskuje dostęp do usług;
 • prowadzenie analiz i badań w celu doskonalenia usług oferowanych przez PepsiCo;

  Jeżeli firma PepsiCo zaproponuje wykorzystanie danych osobowych użytkownika w jakimkolwiek innym celu, firma zadba o to, aby uprzednio poinformować użytkownika o tym fakcie i/lub poprosić o jego zgodę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  Firma PepsiCo gromadzi i wykorzystuje dane osobowe użytkowników w celach określonych powyżej, ponieważ posiada ku temu uzasadnione interesy gospodarcze, które jednak nie są nadrzędne względem prawa użytkownika do odpowiedniej ochrony danych osobowych. Użytkownik nie ma obowiązku przekazywania firmie PepsiCo żadnych danych osobowych opisanych powyżej, lecz jeżeli użytkownik zdecyduje się odmówić podania danych, istnieje możliwość, że nie będzie mógł skorzystać z usług wymienionych powyżej, uzyskać dostępu do określonych części strony, skorzystać z promocji lub otrzymać od PepsiCo informacji, o które poprosił.

Kiedy firma PepsiCo może się kontaktować z użytkownikiem?

Firma PepsiCo może się kontaktować z użytkownikiem w następujących przypadkach:

 • w związku z korespondencją przekazaną przez użytkownika lub uwagą bądź reklamacją użytkownika dotyczącą produktów lub usług PepsiCo;
 • w związku komentarzem lub zapytaniem zgłoszonym firmie PepsiCo, np. za pomocą mediów społecznościowych PepsiCo, wiadomości tekstowych, wiadomości pozostawionych za pomocą poczty głosowej lub innych komunikatorów;
 • w celu przekazania aktualnych informacji na temat zmian polityk i praktyk firmy PepsiCo; i
 • w celach marketingowych pod warunkiem, że użytkownik wyraził na to zgodę zgodnie z postanowieniami pkt 6.

  Na stronie internetowej odwiedzanej przez użytkownika znajdują się szczegółowe informacje na temat możliwości skontaktowania się z użytkownikiem przez firmę PepsiCo w związku z określonymi usługami, aktywnościami lub treścią internetową.

Czy firma może skontaktować się z użytkownikiem w celach marketingowych?

Firma PepsiCo wysyła wiadomości marketingowe, powiadomienia lub kontaktuje się z użytkownikiem w celach marketingowych wyłącznie wtedy, gdy użytkownik wyraził na to zgodę. Zgodę można w dowolnym momencie wycofać, klikając lub zaznaczając opcję „wypisz się” (unsubscribe) znajdującą się w komunikacji marketingowej lub korzystając z danych do kontaktu podanych w pkt 15 poniżej.

Czy firma PepsiCo może komukolwiek ujawnić dane osobowe użytkownika?

Firma PepsiCo może przekazywać lub ujawniać dane osobowe użytkownika innym podmiotom Grupy PepsiCo lub osobom trzecim w celach wymienionych powyżej. Do osób trzecich, którym firma PepsiCo może ujawnić dane osobowe, należą agencje rządowe i osoby trzecie świadczące w jej imieniu usługi, np. dostawcy usług hostingowych, płatniczych, zarządzania relacjami z klientami, partnerzy marketingowi, media, partnerzy realizujący zamówienia oraz dostawcy usług analitycznych w zakresie stron internetowych.

Ujawniając dane osobowe użytkowników osobom trzecim realizującym usługi w imieniu naszej firmy, firma PepsiCo dba o to, aby usługodawcy wykorzystywali dane osobowe wyłącznie zgodnie z udzielonymi przez nią instrukcjami, i nie upoważnia takich usługodawców do korzystania z danych osobowych lub ich ujawniania, chyba że jest to niezbędne w celu realizacji usług w imieniu PepsiCo lub spełnienia obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Firma PepsiCo może również ujawniać dane osobowe użytkowników osobom trzecim w następujących przypadkach:

(i) jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa,

(ii) na potrzeby lub w związku z postępowaniem prawnym bądź w innych przypadkach w celu ustanowienia, wykonania lub obrony swoich praw,

(iii) na rzecz osób trzecich będących organami ścigania lub agencjami rządowymi, które wydały zgodne z prawem żądanie ujawnienia danych osobowych,

(iv) w przypadku, gdy ujawnienie informacji jest niezbędne w celu zapobieżenia szkodzie lub stracie finansowej bądź w związku z prowadzonym dochodzeniem w sprawie podejrzewanej lub stwierdzonej działalności przestępczej, lub

(v) w przypadku sprzedaży lub przeniesienia przez firmę całości lub części przedsiębiorstwa bądź aktywów (w tym poprzez połączenie, reorganizację, wydzielenie, rozwiązanie lub likwidację).

Międzynarodowe przekazywanie danych osobowych

Z uwagi na globalny charakter prowadzonej działalności firma PepsiCo może przekazywać dane osobowe użytkowników do Stanów Zjednoczonych Ameryki i innych krajów, w których obowiązujące przepisy ochrony danych mogą nie mieć tak kompleksowego charakteru jak przepisy obowiązujące w Unii Europejskiej.

W przypadku, gdy firma PepsiCo przekaże dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy, czy to w ramach Grupy PepsiCo, czy osobom trzecim, PepsiCo przekaże dane osobowe jedynie na poniższych warunkach:

(i) przekazanie danych do kraju, który w ocenie Komisji Europejskiej posiada odpowiednie przepisy ochrony danych; lub

(ii) przekazanie danych firmie, która posiada ważny i aktualny certyfikat w ramach programu Tarcza Prywatności USA – UE (U.S.-EU Privacy Shield) świadczący o utrzymywaniu określonych standardów ochrony danych w zakresie danej kategorii przekazywanych danych osobowych; lub

(iii) przekazanie danych w sytuacji, gdy firma PepsiCo wdrożyła odpowiedni mechanizm przekazywania danych, taki jak Standardowe Klauzule Umowne UE, w celu odpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych użytkownika. Klikając tutaj możesz uzyskać kopię zastosowanych mechanizmów transferu danych.

W przypadku niespełnienia powyższych kryteriów firma PepsiCo może przekazać dane osobowe poza EOG jedynie pod warunkiem posiadania wyraźnej zgody użytkownika lub jeżeli przekazanie danych jest niezbędne z punktu widzenia obowiązującego prawa.

Dostęp do danych osobowych użytkownika posiadać będą wyłącznie osoby, które powinny takie informacje posiadać w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności.

Klikając tutaj możesz uzyskać kopię mechanizmów transferu danych, na podstawie których jakiekolwiek dane są transferowane poza obszar Unii Europejskiej.

Obraźliwe lub niestosowne treści na stronach internetowych PepsiCo

W przypadku zamieszczenia lub przesłania przez użytkownika obraźliwych, niestosownych lub niewłaściwych treści w dowolnym miejscu stron internetowych PepsiCo lub uczestniczenia w jakimkolwiek nieprawidłowym zachowaniu przy korzystaniu z jakichkolwiek usług PepsiCo, firma PepsiCo może wykorzystać dane osobowe użytkownika w celu powstrzymania takiego zachowania.

Jeżeli firma PepsiCo zasadnie uzna, że użytkownik może naruszać lub narusza jakiekolwiek obowiązujące przepisy prawa (np. poprzez zamieszczanie szkalujących treści), firma PepsiCo może wykorzystać dane osobowe użytkownika w celu powiadomienia organów ścigania o postępowaniu użytkownika.

Zasady postępowania w przypadku użytkowników poniżej 16. roku życia

Osoby poniżej 16. roku życia powinny uzyskać zgodę rodzica/opiekuna na przekazanie jakichkolwiek danych osobowych firmie PepsiCo.

Jak długo firma PepsiCo przechowuje dane osobowe użytkowników?

Firma PepsiCo będzie przechowywać dane osobowe użytkowników w systemach firmowych tak długo, jak będzie to niezbędne dla danej aktywności, chyba że obowiązujące przepisy prawa nakazują dłuższy okres przechowywania lub na niego zezwalają.

Zgodnie z ogólną zasadą jeżeli użytkownik przekazał dane osobowe w celu skorzystania z promocji, firma PepsiCo przechowa dane osobowe tak długo, jak będzie to niezbędne z punktu widzenia organizacji danej promocji.

Jeżeli użytkownik subskrybuje biuletyn / informacje marketingowe przekazywane pocztą elektroniczną, firma PepsiCo przechowa dane osobowe do czasu zgłoszenia przez użytkownika żądania usunięcia danych osobowych (w przypadku rezygnacji w dowolnym czasie z otrzymywania biuletynu / informacji marketingowych, firma PepsiCo zachowa pewne dane osobowe użytkownika, aby nie podejmować kolejnych prób kontaktu z danym użytkownikiem).

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat usuwania Twoich danych osobowych przechowywanych przez PepsiCo, kliknij tutaj.

Czy można zobaczyć lub skasować dane osobowe użytkownika będące w posiadaniu firmy PepsiCo?

W zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy użytkownik ma prawo zażądać kopii danych osobowych przechowywanych przez firmę PepsiCo oraz sprostowania ewentualnych błędów. Podejmiemy wszelkie zasadne wysiłki, aby dostarczyć, skorygować lub usunąć dane osobowe użytkownika znajdujące się w naszych zasobach. Proszę kierować prośby i zapytania dotyczące powyższego problemu lub wszelkich kwestii związanych z niniejszą Polityką Prywatności i wykorzystaniem plików cookies, klikając tutaj.

Użytkownik ma również prawo zażądać, aby przetwarzane dane osobowe użytkownika zostały skorygowane lub usunięte, aby przetwarzanie danych zostało ograniczone lub aby przechowywane dane osobowe zostały dostarczone użytkownikowi w przenośnym formacie. W przypadku chęci omówienia lub skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z naszą firmą zgodnie z informacjami podanymi w pkt 15.

Pliki cookie w przeglądarce internetowej

a. Czym są pliki cookie?

Pliki cookie to pliki tekstowe zapisywane w komputerze użytkownika, których celem jest gromadzenie standardowych informacji na temat logowania się w Internecie oraz na temat zachowania użytkownika podczas odwiedzania stron internetowych. Informacje te są wykorzystywane w celu śledzenia korzystania ze strony internetowej przez użytkownika oraz do tworzenia raportów statystycznych na temat aktywności na stronie internetowej. Dodatkowe informacje znajdują się pod adresem www.aboutcookie.org. Użytkownik może w swojej przeglądarce zablokować pliki cookie, a wyżej podana strona internetowa zawiera instrukcję usuwania plików cookie z przeglądarki. Jednak w przypadku zablokowania plików cookie przez użytkownika w niektórych przypadkach pewne funkcje strony internetowej firmy PepsiCo mogą nie być dostępne.

Podczas każdej wizyty na stronie PepsiCo urządzenie użytkownika pobiera strony oglądane przez użytkownika wraz z plikiem cookie. Dzieje się tak na wielu stronach internetowych, ponieważ pliki cookie zawierają przydatną wiedzę dla wydawców stron internetowych, na przykład informacje pozwalające określić, czy dane urządzenie (oraz prawdopodobnie jego użytkownik) odwiedzało wcześniej daną stronę. Podczas kolejnej wizyty strona sprawdza, czy na urządzeniu znajduje się plik cookie, który został tam zapisany podczas poprzedniej wizyty. Jeżeli użytkownik będzie kontynuować wizytę na stronie bez zmiany ustawień, firma PepsiCo uznaje, że użytkownik zgadza się na otrzymywanie wszystkich plików cookie na stronie PepsiCo. Użytkownik może w dowolnym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.

b. W jaki sposób firma PepsiCo korzysta z plików cookie?

Informacje dostarczane dzięki plikom cookie umożliwiają firmie PepsiCo poznanie profilu osób odwiedzających stronę oraz zapewnienie użytkownikom wyższy komfort korzystania ze strony. Firma PepsiCo korzysta z takiej wiedzy w celu udoskonalania usług i komunikacji dostarczanych użytkownikom oraz poznania innych stron odwiedzanych przez użytkowników, aby lepiej poznać ich zainteresowania. Nasza firma korzysta wyłącznie z takich plików cookie, które są niezbędne w celu prowadzenia strony internetowej dla użytkowników pod warunkiem, że użytkownik wyraził na to zgodę.

c. Pliki cookie osób trzecich w treściach zamieszczonych na stronach firmy PepsiCo

W trakcie wizyty na stronach internetowych PepsiCo użytkownicy mogą zauważyć pliki cookie, które nie są związane z firmą PepsiCo.

Czasami firma PepsiCo zamieszcza na swoich stronach treści z mediów społecznościowych oraz stron internetowych osób trzecich. Mogą to być treści z takich stron jak Google, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram oraz przyciski „kup” ze strony Adimo. Z tego powodu podczas odwiedzin na stronie zawierającej takie treści użytkownik może otrzymać pliki cookie z takich stron, a pliki cookie osób trzecich mogą śledzić korzystanie przez użytkownika ze strony PepsiCo. Firma PepsiCo nie kontroluje rozpowszechniania takich plików cookie i użytkownik powinien poszukać dodatkowych informacji na stronie internetowej danej osoby trzeciej.

W przypadku zamieszczania przez firmę PepsiCo treści z mediów społecznościowych oraz stron osób trzecich, niektóre witryny internetowe mogą dla własnych potrzeb korzystać z aplikacji Google Analytics w celu gromadzenia danych na temat zachowania użytkowników. Firma PepsiCo nie kontroluje takiej działalności. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie Google „How Google uses data when you use our partners’ sites or apps” (Jak Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z witryn i aplikacji naszych partnerów).

d. Narzędzia do udostępniania treści firmy PepsiCo

Użytkownik może także zauważyć, że na stronach internetowych PepsiCo znajdują się wbudowane przyciski „udostępnij”; umożliwiające użytkownikom łatwe udostępnianie treści przyjaciołom za pomocą szeregu popularnych sieci społecznościowych. W przypadku kliknięcia na jeden z takich przycisków dana usługa, którą użytkownik wybrał do udostępniania treści, może spowodować zapisanie pliku cookie. Firma PepsiCo nie kontroluje rozpowszechniania również takich plików cookie.

e. Pliki cookie firmy PepsiCo

Poniższa tabela zawiera objaśnienia dotyczące niektórych z używanych przez nas plików cookie oraz uzasadnienie ich stosowania.

Rodzaj pliku cookie: Bluekai

Nazwa pliku cookie: _bkdc_bku

Cel: Te pliki służą do śledzenia aktywności użytkownika na naszej stronie w celu optymalizacji działalności reklamowej.

Rodzaj pliku cookie: Doubleclick (podwójne kliknięcie)

Nazwa pliku cookie: _dsid_ide_sonar

Cel: Te pliki służą do śledzenia aktywności użytkownika na naszej stronie w celu optymalizacji działalności reklamowej.

Rodzaj pliku cookie: Narzędzie Google Analytics

Cookie Names: _utma _utmb _utmc _utmz

Cel: Te pliki służą do gromadzenia informacji na temat korzystania z naszej strony internetowej przez odwiedzających. Korzystamy z tych informacji w celu sporządzania raportów oraz udoskonalania naszej strony. Pliki cookie anonimowo zbierają informacje, w tym informacje o liczbie odwiedzających daną witrynę, o sposobie w jaki odwiedzający trafili na daną witrynę oraz jakie podstrony odwiedzili.

Więcej informacji: Kliknij tutaj, aby wyświetlić zasady prywatności firmy Google

Rodzaj pliku cookie: Akceptacja plików cookie ze strony internetowej

Nazwa pliku cookie: WebsiteCookiesAccepted

Cel: Ten plik cookie służy do odnotowania, czy użytkownik zaakceptował korzystanie przez stronę z plików cookie.

Rodzaj pliku cookie: Unikatowy identyfikator

Nazwa pliku cookie: crm_guid

Cel: Plik cookie służący do przechowywania danych użytkownika związanych z systemami CRM (zarządzanie relacjami z klientami). GUID oznacza globalny unikatowy identyfikator (Global Unique Identifier).

Rodzaj pliku cookie: Dostępność

Nazwa pliku cookie: Style textsize

Cel: Te pliki cookie służą do zapamiętania, czy użytkownik korzysta ze strony w trybie przystosowanym dla osób z niepełnosprawnościami

Użytkownik może skonfigurować ustawienia przeglądarki w celu akceptacji wszystkich plików cookie, odrzucenia wszystkich plików cookie lub powiadamiania użytkownika o zapisaniu pliku cookie. (Ponieważ przeglądarki różnią się między sobą, należy skorzystać z menu „Pomoc” danej przeglądarki, aby dowiedzieć się, jak zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.) Aby zrezygnować z opcji śledzenia przez narzędzie Google Analytics na wszystkich witrynach internetowych, należy skorzystać z adresu http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Wszystkie pliki cookie wygasają po 90 dniach.

f. Korzystanie z plików cookie

Firma PepsiCo może korzystać z danych zgromadzonych za pomocą plików cookie w celu skierowania do użytkownika odpowiednich reklam na witrynach osób trzecich (np. Facebook, Google, Instagram, Snapchat i Twitter). Może się to wiązać z wyświetleniem komunikatu reklamowego danemu użytkownikowi w przypadku, gdy firma PepsiCo wie, że użytkownik uprzednio odwiedził stronę PepsiCo. Jeżeli użytkownik nie życzy sobie otrzymywać ukierunkowanych komunikatów reklamowych od firmy PepsiCo, niektóre witryny osób trzecich umożliwiają użytkownikowi rezygnację z wyświetlania komunikatów określonych reklamodawców na danej stronie w przyszłości. Jeżeli użytkownik życzy sobie zrezygnować z wszystkich spersonalizowanych usług firmy PepsiCo, w tym ukierunkowanych komunikatów reklamowych, na witrynach osób trzecich, użytkownik może zajrzeć do ustawień przeglądarki i zablokować usługi spersonalizowane.

g. Inne informacje gromadzone za pomocą przeglądarek internetowych

Przeglądarka internetowa może przekazywać firmie PepsiCo informacje o urządzeniu użytkownika, takie jak adres IP/MAC, oraz szczegółowe informacje o przeglądarce wykorzystywanej przez użytkownika. Firma PepsiCo korzysta z informacji przekazywanych przez przeglądarkę lub łącze, które kliknął użytkownik, w celu uzyskania informacji o witrynie internetowej, która skierowała użytkownika na stronę PepsiCo, a informacja taka może zostać zarejestrowana przez pliki cookie związane z wydajnością.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości na temat sposobu korzystania z plików cookie przez PepsiCo lub ustawień prosimy o kontakt z wykorzystaniem danych znajdujących się w pkt 15.

Zmiany Polityki prywatności i korzystania z plików cookie

Niniejsza Polityka prywatności i korzystania z plików cookie podlega okresowej aktualizacji, a więc zaleca się, aby użytkownik zapoznawał się z nią każdorazowo podczas korzystania z witryny PepsiCo lub przesyłania danych osobowych firmie PepsiCo. Data wprowadzenia ostatniej zmiany będzie podana na tej stronie.

Kontakt z firmą PepsiCo w związku z Polityką prywatności i korzystania z plików cookie/ skargi

W przypadku pytań lub uwag związanych z niniejszą Polityką Prywatności i korzystania z plików cookie, kliknij tutaj lub skontaktuj się z nami pod adresem europe.privacy@pepsico.com.

Jeżeli użytkownik nie jest zadowolony ze sposobu, w jaki firma PepsiCo postępuje z danymi osobowymi, użytkownik ma również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorującego ochronę danych w UE. Informacje ma temat właściwego organu nadzorującego ochronę danych można znaleźć pod adresem: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Data wejścia w życie: 25.05.18 Ostatnia zmiana 25.05.18
Administrator danych
Website Name Brand Entity/Country Assumed data controller* Address
7up.at Seven Up Austria PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Pepsi.at
www.pepsi.com/de-at/
Pepsi Austria PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Gatorade.at Gatorade Austria PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
https://alvalle.com/at Alvalle Austria PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
alvalle.be Tropicana Belgium PepsiCo BeLux BVBA Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
quakeroats.be Quaker Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
cheetos.be Cheetos Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
doritos.be Doritos Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
duyvis.be Frito-Lay Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
lays.be Lays Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
looza.be Looza Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
mountaindew.be Mountain Dew Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
nakedjuice.be Naked Juice Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
pepsico.be Corporate Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
sevenup.be Seven Up Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
tropicana.be Tropicana Belgium PepsiCo BeLux BVBA Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
sun-breaks.be Sun breaks Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
bugles.be Bugles Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
backtosports.lays.be Lays Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
100eurocard.lays.be Lays Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
win.lays.be Lays Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
spaarclub.lays.be Lays Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
layspepsifilm.lays.be Lays Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
layscyprus.com Lays Cyprus Corina Snacks LTD Limassol Industrial Estate A’, Delou & Neftonos Str, 3056 Limassol, Cyprus
fotbalhorecka.cz Pepsi Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
letoslays.cz lays Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
mirinda.cz Mirinda Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
fotbalhorecka.cz Lays Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
pepsico.cz Corporate Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
toma.cz Toma Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
pepsi.cz Pepsi Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
cheetos.cz Cheetos Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
laysky.cz Lays Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
hrajslays.cz Lays Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
soubojchuti.cz Pepsi Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
svetchutilays.cz Lays Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
cz.rockstarenergy.com Rockstar Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
pepsichallenge.dk Pepsi Denmark PepsiCo Nordic Denmark Aps Vesterbrogade 149, 1620 Kobenhaven, Denmark
cheetos.ee Cheetos Estonia PepsiCo Eesti AS Tuglase 2, 51014 Tartu, Estonia
lays.ee Lays Estonia PepsiCo Eesti AS Tuglase 2, 51014 Tartu, Estonia
pepsi.ee Pepsi Estonia PepsiCo Eesti AS Tuglase 2, 51014 Tartu, Estonia
pepsico.ee PepsiCo Estonia PepsiCo Eesti AS Tuglase 2, 51014 Tartu, Estonia
pepsico.ru PepsiCo Estonia PepsiCo Eesti AS Tuglase 2, 51014 Tartu, Estonia
summer.lays.ee Lays Estonia PepsiCo Eesti AS Tuglase 2, 51014 Tartu, Estonia
pepsico.eu Corporate Europe Frito Lay trading Company GmbH Spitalgasse 2 CH-3011 Bern Switzerland
gamerhub.mountaindew.fi Mountain Dew Finland PepsiCo Nordic Finland OY Atomitie 2a, 00370 Helsinki, Finland
7up.fr Seven Up France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
alvalle.fr Alvalle France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
benenuts.fr Benenuts France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
doritos.fr Doritos France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
gatorade.fr Gatorade France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
lays.fr Lays France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
clubtropicana.fr Tropicana France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
nakedjuice.fr Naked Juice France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
pepsi.fr Pepsi France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
pepsico.fr Corporate France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
pepsiworld.fr Pepsi France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
quaker.fr Quaker France Quaker Oats 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
tropicana.fr Tropicana France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
tropicana-essentiels.fr Tropicana France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
7up.de Seven Up Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
lays.de Lays Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
mirinda.de Mirinda Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
mountaindew.de Mountain Dew Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
pepsico.de Corporate Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
punica.de Punica Germany Punica Getranke GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
punica-abenteuer.de Punica Germany Punica Getranke GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
schwipschwap.de Schwipschwap Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
naked-smoothie.de Naked Juice Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Pepsi.de Pepsi Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Action.lays.de Lays Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Doritos.de Doritos Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Gutscheinpromo.punica.de Punica Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Liptonicetea.com/de-DE/ Lipton Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Gewinnen-mit-lipton.de Lipton Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Rockstarenergydrink.de Rockstar Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Rockstarsummermusic.de Rockstar Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Gatorade.de Gatorade Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Alvalle.com/de Alvalle Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Pepsi-gastronomie.de Corporate Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
https://perfectmatch-win.de/ Pepsi Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
ivi.gr   HBH Greece PepsiCo IVI EPE Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
ivi.gr/administrator HBH Greece PepsiCo IVI EPE Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
Pepsi.gr PEPSI Greece PepsiCo IVI EPE Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
7up.gr Seven Up Greece PepsiCo IVI EPE Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
pepsicoschool.gr Corporate Greece Tasty Foods S.A. Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
cheetosmuseum.gr Cheetos Greece Tasty Foods S.A. Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
cheetosplay.gr Cheetos Greece Tasty Foods S.A. Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
gatorade.gr Gatorade Greece PepsiCo IVI EPE Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
iviworld.gr N/A Greece PepsiCo IVI EPE Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
lays.gr Lays Greece Tasty Foods S.A. Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
footballemotions.gr Lays Greece Tasty Foods S.A. Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
pepsico.com.gr Corporate Greece Tasty Foods S.A. Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
pepsico-ivi.gr N/A Greece PepsiCo IVI EPE Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
pepsimax.gr Pepsi Max Greece PepsiCo IVI EPE Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
quakeroats.gr Quaker Greece Tasty Foods S.A. Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
ruffles.gr Ruffles Greece Tasty Foods S.A. Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
mountaindew.gr Mountain Dew Greece PepsiCo IVI EPE Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
rufflesgaming.gr Ruffles Greece Tasty Foods S.A. Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
pepsicohighflyers.gr PepsiCo Greece Tasty Foods S.A. Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
http://www.liptonicetea.com/el-GR/ Lipton Greece PepsiCo IVI EPE Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
laysvoting.gr Lays Greece Tasty Foods S.A. Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
pepsi.hu Pepsi Hungary

FÁÜ Zrt

121-123 Helsinki út, 1239 Budapest, Hungary

pepsi-game.fps2.hu Pepsi Hungary

FÁÜ Zrt

121-123 Helsinki út, 1239 Budapest, Hungary

kviz.lays.hu Lays Hungary

FÁÜ Zrt

121-123 Helsinki út, 1239 Budapest, Hungary

lays.it Lays Italy PepsiCo Beverages Italia S.r.l. Via Tiziano 32, 20145 Milan, Italy
gatorade.it Gatorade Italy PepsiCo Beverages Italia S.r.l. Via Tiziano 32, 20145 Milan, Italy
liptonicetea.com/it-IT/ Lipton Italy PepsiCo Beverages Italia S.r.l. Via Tiziano 32, 20145 Milan, Italy
pepsico.co.it Pepsi Italy PepsiCo Beverages Italia S.r.l. Via Tiziano 32, 20145 Milan, Italy
istituzionale.pepsi.it pepsi Italy PepsiCo Beverages Italia S.r.l. Via Tiziano 32, 20145 Milan, Italy
succhitropicana.it Tropicana Italy PepsiCo Beverages Italia S.r.l. Via Tiziano 32, 20145 Milan, Italy
cheetos.lv Cheetos Latvia Latvian Snacks Medus iela 7, Rīga, LV-1048, Latvia
lays.lv Lays Latvia Latvian Snacks Medus iela 7, Rīga, LV-1048, Latvia
summer.lays.lv Lays Latvia Latvian Snacks Medus iela 7, Rīga, LV-1048, Latvia
cheetos.lt Cheetos Lithuania UAB Lithuania Snacks Paneriu g. 37, Vilnius, Lithuania
lays.lt Lays Lithuania UAB Lithuania Snacks Paneriu g. 37, Vilnius, Lithuania
pepsi.lt Pepsi Lithuania UAB Lithuania Snacks Paneriu g. 37, Vilnius, Lithuania
pepsico.lt PepsiCo Lithuania UAB Lithuania Snacks Paneriu g. 37, Vilnius, Lithuania
pepsico.lv PepsiCo Lithuania UAB Lithuania Snacks Paneriu g. 37, Vilnius, Lithuania
summer.lays.lt Lays Lithuania UAB Lithuania Snacks Paneriu g. 37, Vilnius, Lithuania
7up.nl Seven Up Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
bugles.nl Bugles Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
cheetos.nl Cheetos Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
nakedjuice.nl Naked Juice Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
doritos.nl Doritos Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
duyvis.nl Frito-Lay Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
gamehub.mountaindew.nl Mountain Dew Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
gatorade.nl Gatorade Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
lays.nl Lays Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
pwpappbnl.com Corporate Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
laysspreekbeurt.nl Lays Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
mountaindew.nl Mountain Dew Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
pepsico.nl Corporate Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
pepsicoactivations.nl/showusyourpassion lays Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
quaker.nl Quaker Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
snackajacks.nl Snackajacks Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
sun-breaks.nl Sun breaks Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
nl.tropicana.com Tropicana Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
win.lays.nl Lays Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
spaarclub.lays.nl Lays Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
doritos.nu Doritos Norway PepsiCo Nordic Norway A/S Lilleakerveien 4, 0283 Oslo, Norway
havrefras.com/no Quaker Norway PepsiCo Nordic Norway A/S Lilleakerveien 4, 0283 Oslo, Norway
pepsimax.no Pepsi Max Norway PepsiCo Nordic Norway A/S Lilleakerveien 4, 0283 Oslo, Norway
cheetos.pl Cheetos Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
chrupstar.pl Star Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
gatorade.pl Gatorade Poland Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z.o.o., Warsaw, 03-801, Zamoyskiego 24/26 street, Poland
lays.pl Lays Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Za Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland.
liptonicetea.com Lipton Poland Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z.o.o., Warsaw, 03-801, Zamoyskiego 24/26 street, Poland
liptonicetea.com/pl-PL/ Lipton Poland Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z.o.o., Warsaw, 03-801, Zamoyskiego 24/26 street, Poland
mirinda.pl Mirinda Poland Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z.o.o., Warsaw, 03-801, Zamoyskiego 24/26 street, Poland
pepsi.pl Pepsi Poland Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z.o.o., Warsaw, 03-801, Zamoyskiego 24/26 street, Poland
pepsicopoland.com Corporate Poland Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z.o.o., Warsaw, 03-801, Zamoyskiego 24/26 street, Poland
przerwanabierasmaku.pl Sunbites Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
serwispepsi.pl Pepsi Poland Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z.o.o., Warsaw, 03-801, Zamoyskiego 24/26 street, Poland
smakpodrozy.pl Lays Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
wakacjezlays.pl Lays Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
maxxgaming.lays.pl Lays Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
latozlays.lays.pl Off the Eaten Path Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
grajzlays.pl Lays Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
nagrodylipton.pl Lipton Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
filmyzlays.lays.pl Lays Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
filmowykonkurs.pl Lays Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
konkurselfypepsi.pl Pepsi Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
swietazpepsi.pl Pepsi Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
promocjastar.pl Starchips Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
http://pl.rockstarenergy.com/ Rockstar Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
doritos.pt Doritos Portugal Matudis-Comercio de Produtos Alimentares LDA Lagos Park-Edificio 5C-5o, Oeiras, Portugal
lays.pt Lays Portugal Matudis-Comercio de Produtos Alimentares LDA Lagos Park-Edificio 5C-5o, Oeiras, Portugal
pepsico.pt Corporate Portugal Matudis-Comercio de Produtos Alimentares LDA Lagos Park-Edificio 5C-5o, Oeiras, Portugal
quaker.pt Quaker Portugal Matudis-Comercio de Produtos Alimentares LDA Lagos Park-Edificio 5C-5o, Oeiras, Portugal
mountain-dew.ro Mountain Dew Romania Quadrant–Amroq Beverages S.r.l Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 1st section, 4th district, Romania
pepsi.com/ro-ro/d Pepsi Romania Quadrant–Amroq Beverages S.r.l Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 1st section, 4th district, Romania
pepsico.ro Corporate Romania Quadrant–Amroq Beverages S.r.l Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 1st section, 4th district, Romania
gatorade.ro Gatorade Romania Quadrant–Amroq Beverages S.r.l Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 1st section, 4th district, Romania
prigat.com.ro Prigat Romania Quadrant–Amroq Beverages S.r.l Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 1st section, 4th district, Romania
liptonicetea.com/ro-RO/#/ Lipton Romania Quadrant–Amroq Beverages S.r.l Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 1st section, 4th district, Romania
pepsi.ro Pepsi Romania Quadrant–Amroq Beverages S.r.l Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 1st section, 4th district, Romania
liptonpromo.ro Lipton Romania Quadrant–Amroq Beverages S.r.l Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 1st section, 4th district, Romania
ro.rockstarenergy.com Rockstar Romania Quadrant–Amroq Beverages S.r.l Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 1st section, 4th district, Romania
my7up.ro 7up Romania Quadrant–Amroq Beverages S.r.l Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 1st section, 4th district, Romania
mirinda.ro Mirinda Romania Quadrant–Amroq Beverages S.r.l Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 1st section, 4th district, Romania
lays.ro Lays Romania Star Foods E.M. Sr.l. Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 2nd section, 4th district, Romania
doritos.ro Doritos Romania Star Foods E.M. Sr.l. Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 2nd section, 4th district, Romania
lumeastar.ro Star Romania Star Foods E.M. Sr.l. Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 2nd section, 4th district, Romania
culturazambeste.ro Lays Romania Star Foods E.M. Sr.l. Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 2nd section, 4th district, Romania
starpopcorn.ro Star Romania Star Foods E.M. Sr.l. Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 2nd section, 4th district, Romania
alegearoma.lays.ro Lays Romania Star Foods E.M. Sr.l. Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 2nd section, 4th district, Romania
mirinda.sk Mirinda Slovakia PepsiCola SR s.r.o Nadrážná 534, 901 01 Malacky
fotbalhorecka.sk Lays Slovakia PepsiCola SR s.r.o Nadrážná 534, 901 01 Malacky
futbalhorucka.sk Pepsi Slovakia PepsiCola SR s.r.o Nadrážná 534, 901 01 Malacky
pepsico.sk Pepsi Slovakia PepsiCola SR s.r.o Nadrážná 534, 901 01 Malacky
mojatoma.sk Toma Slovakia PepsiCola SR s.r.o Nadrážná 534, 901 01 Malacky
pepsi.sk Pepsi Slovakia PepsiCola SR s.r.o Nadrážná 534, 901 01 Malacky
cheetos.sk Cheetos Slovakia PepsiCola SR s.r.o Nadrážná 534, 901 01 Malacky
lays.sk Lays Slovakia PepsiCola SR s.r.o Nadrážná 534, 901 01 Malacky
subojchuti.sk Pepsi Slovakia Pepsi-Cola SR s.r.o. Nadrážná 534, 901 01 Malacky
svetchutilays.sk Lays Slovakia PepsiCola SR s.r.o Nadrážná 534, 901 01 Malacky
hrajslays.sk Lays Slovakia PepsiCola SR s.r.o Nadrážná 534, 901 01 Malacky
http://sk.rockstarenergy.com/ Rockstar Slovakia PepsiCola SR s.r.o Nadrážná 534, 901 01 Malacky
alvalle.es Tropicana Spain PepsiCo Foods, A.I.E. Avenida de los Olmos, 2, Vitoria (Spain)
doritos.es Doritos Spain PepsiCo Foods, A.I.E. Avenida de los Olmos, 2, Vitoria (Spain)
itcampus.pepsico.es Corporate Spain - Compañía de Bebidas PepsiCo S.L., and - PepsiCo Foods, A.I.E. Avenida de los Olmos, 2, Vitoria (Spain)
lays.es Lays Spain PepsiCo Foods, A.I.E. Avenida de los Olmos, 2, Vitoria (Spain)
pepsico.es Corporate Spain - Compañía de Bebidas PepsiCo S.L., and - PepsiCo Foods, A.I.E. Avenida de los Olmos, 2, Vitoria (Spain)
quaker.es Quaker Spain PepsiCo Foods, A.I.E. Stortorget 11, 211 22 Malmo, Sweeden
viajaralafinal.com Pepsi Spain Compañía de Bebidas PepsiCo S.L. Avenida de los Olmos, 2, Vitoria (Spain)
pasionporlachampions.es Lays Spain PepsiCo Foods, A.I.E. Avenida de los Olmos, 2, Vitoria (Spain)
vivelachampions.es Lays Spain PepsiCo Foods, A.I.E. Avenida de los Olmos, 2, Vitoria (Spain)
ganaconlachampions.es Lays Spain PepsiCo Foods, A.I.E. Avenida de los Olmos, 2, Vitoria (Spain)
ganaconpepsimax.com Pepsi Max Spain Compañía de Bebidas PepsiCo S.L. Avenida de los Olmos, 2, Vitoria (Spain)
blog.pepsico.es Corporate Spain - Compañía de Bebidas PepsiCo S.L., and - PepsiCo Foods, A.I.E. Avenida de los Olmos, 2, Vitoria (Spain)
tropicanajuice.se Tropicana Sweden Quaker Oats Europe, Inc. USA Sverigefilial Stortorget 11, 211 22 Malmo, Sweden
7up.ch Seven Up Switzerland PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
mountaindew.ch Mountain Dew Switzerland PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
schwipschwap.ch Schwipschwap Switzerland PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Gatorade.ch Gatorade Switzerland PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Pepsi.ch Pepsi Switzerland PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Mytropicana.ch Tropicana Switzerland PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
https://alvalle.com/ch-de Alvalle Switzerland PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
florida.quaker.co.uk Quaker UK Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
quaker.co.uk Quaker UK Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
lays.game-ready.com Lays UK PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
paypacket.walkers.co.uk Walkers UK Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
walkers-snacks.co.uk Walkers UK Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
pepbridge.pepsicodigital.com PepsiCo UK PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
7up.co.uk Seven Up UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
7up.ie Seven Up UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
admin.walkers.co.uk Walkers UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
copellafruitjuice.co.uk Copella UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
countsformore.co.uk Corporate UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
doritos.co.uk Doritos UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
game-ready.com Pepsi UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
game-ready-winners.com Pepsi UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
gamerhub.mountaindew.co.uk Mountain Dew UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
gatorade.co.uk Gatorade UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
gatoradechampions.com Gatorade UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
mypepsico.com Pepsi UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
mountaindew.co.uk Mountain Dew UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
nakedjuice.co.uk Naked Juice UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
nobbys.co.uk Nobbys Nuts UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
Pepsi Max 360 App Pepsi UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
pepsi.co.uk Pepsi UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
pepsi.com/en-gb/d Pepsi Max UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
pepsico.co.uk Corporate UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
pepsico.lv Corporate UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
pepsicodigital.com/digital-skill-lab/ Corporate UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
pepsimaxfestivals.com Pepsi Max UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
popworksandcompany.co.uk Popworks UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
quavers.co.uk Walkers UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
scottsporage.co.uk Quaker UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
sensationssnacks.co.uk Walkers UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
snackajacks.co.uk Walkers UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
sunbites.co.uk Walkers UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
trop50.co.uk Tropicana UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
tropicana.co.uk Tropicana UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
v-water.co.uk SoBe UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
walkers.co.uk Walkers UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
walkersdeli.co.uk Walkers UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
WalkersTigerNuts.co.uk Walkers UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
offtheeatenpathsnacks.co.uk Off the Eaten Path UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
tostitos.co.uk Tostitos UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
chooseorlose.walkers.co.uk Walkers UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
movienights.walkers.co.uk Walkers UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
ais.nakedjuice.co.uk Naked Juice UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
xbox.doritos.co.uk Doritos UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
xboxapi.doritos.co.uk Doritos UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
polaroidoriginals.nakedjuice.co.uk Naked Juice UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
showusyouroats.quaker.co.uk Quaker UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
juicywins.co.uk Tropicana UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
win.doritos.co.uk Doritos UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
winlive.walkers.co.uk Walkers UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW

O ciasteczkach

a. Czym są pliki cookie?

Pliki cookie to pliki tekstowe zapisywane w komputerze użytkownika, których celem jest gromadzenie standardowych informacji na temat logowania się w Internecie oraz na temat zachowania użytkownika podczas odwiedzania stron internetowych. Informacje te są wykorzystywane w celu śledzenia korzystania ze strony internetowej przez użytkownika oraz do tworzenia raportów statystycznych na temat aktywności na stronie internetowej. Dodatkowe informacje znajdują się pod adresem www.aboutcookie.org. Użytkownik może w swojej przeglądarce zablokować pliki cookie, a wyżej podana strona internetowa zawiera instrukcję usuwania plików cookie z przeglądarki. Jednak w przypadku zablokowania plików cookie przez użytkownika w niektórych przypadkach pewne funkcje strony internetowej firmy PepsiCo mogą nie być dostępne.

Podczas każdej wizyty na stronie PepsiCo urządzenie użytkownika pobiera strony oglądane przez użytkownika wraz z plikiem cookie. Dzieje się tak na wielu stronach internetowych, ponieważ pliki cookie zawierają przydatną wiedzę dla wydawców stron internetowych, na przykład informacje pozwalające określić, czy dane urządzenie (oraz prawdopodobnie jego użytkownik) odwiedzało wcześniej daną stronę. Podczas kolejnej wizyty strona sprawdza, czy na urządzeniu znajduje się plik cookie, który został tam zapisany podczas poprzedniej wizyty. Jeżeli użytkownik będzie kontynuować wizytę na stronie bez zmiany ustawień, firma PepsiCo uznaje, że użytkownik zgadza się na otrzymywanie wszystkich plików cookie na stronie PepsiCo. Użytkownik może w dowolnym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.

b. W jaki sposób firma PepsiCo korzysta z plików cookie?

Informacje dostarczane dzięki plikom cookie umożliwiają firmie PepsiCo poznanie profilu osób odwiedzających stronę oraz zapewnienie użytkownikom wyższy komfort korzystania ze strony. Firma PepsiCo korzysta z takiej wiedzy w celu udoskonalania usług i komunikacji dostarczanych użytkownikom oraz poznania innych stron odwiedzanych przez użytkowników, aby lepiej poznać ich zainteresowania. Nasza firma korzysta wyłącznie z takich plików cookie, które są niezbędne w celu prowadzenia strony internetowej dla użytkowników pod warunkiem, że użytkownik wyraził na to zgodę.

c. Pliki cookie osób trzecich w treściach zamieszczonych na stronach firmy PepsiCo

W trakcie wizyty na stronach internetowych PepsiCo użytkownicy mogą zauważyć pliki cookie, które nie są związane z firmą PepsiCo.

Czasami firma PepsiCo zamieszcza na swoich stronach treści z mediów społecznościowych oraz stron internetowych osób trzecich. Mogą to być treści z takich stron jak Google, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram oraz przyciski „kup” ze strony Adimo. Z tego powodu podczas odwiedzin na stronie zawierającej takie treści użytkownik może otrzymać pliki cookie z takich stron, a pliki cookie osób trzecich mogą śledzić korzystanie przez użytkownika ze strony PepsiCo. Firma PepsiCo nie kontroluje rozpowszechniania takich plików cookie i użytkownik powinien poszukać dodatkowych informacji na stronie internetowej danej osoby trzeciej.

W przypadku zamieszczania przez firmę PepsiCo treści z mediów społecznościowych oraz stron osób trzecich, niektóre witryny internetowe mogą dla własnych potrzeb korzystać z aplikacji Google Analytics w celu gromadzenia danych na temat zachowania użytkowników. Firma PepsiCo nie kontroluje takiej działalności. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie Google „How Google uses data when you use our partners’ sites or apps” (Jak Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z witryn i aplikacji naszych partnerów).

d. Narzędzia do udostępniania treści firmy PepsiCo

Użytkownik może także zauważyć, że na stronach internetowych PepsiCo znajdują się wbudowane przyciski „udostępnij”; umożliwiające użytkownikom łatwe udostępnianie treści przyjaciołom za pomocą szeregu popularnych sieci społecznościowych. W przypadku kliknięcia na jeden z takich przycisków dana usługa, którą użytkownik wybrał do udostępniania treści, może spowodować zapisanie pliku cookie. Firma PepsiCo nie kontroluje rozpowszechniania również takich plików cookie.

e. Pliki cookie firmy PepsiCo

Poniższa tabela zawiera objaśnienia dotyczące niektórych z używanych przez nas plików cookie oraz uzasadnienie ich stosowania.

Rodzaj pliku cookie: Bluekai

Nazwa pliku cookie: _bkdc_bku

Cel: Te pliki służą do śledzenia aktywności użytkownika na naszej stronie w celu optymalizacji działalności reklamowej.

Rodzaj pliku cookie: Doubleclick (podwójne kliknięcie)

Nazwa pliku cookie: _dsid_ide_sonar

Cel: Te pliki służą do śledzenia aktywności użytkownika na naszej stronie w celu optymalizacji działalności reklamowej.

Rodzaj pliku cookie: Narzędzie Google Analytics

Cookie Names: _utma _utmb _utmc _utmz

Cel: Te pliki służą do gromadzenia informacji na temat korzystania z naszej strony internetowej przez odwiedzających. Korzystamy z tych informacji w celu sporządzania raportów oraz udoskonalania naszej strony. Pliki cookie anonimowo zbierają informacje, w tym informacje o liczbie odwiedzających daną witrynę, o sposobie w jaki odwiedzający trafili na daną witrynę oraz jakie podstrony odwiedzili.

Więcej informacji: Kliknij tutaj, aby wyświetlić zasady prywatności firmy Google

Rodzaj pliku cookie: Akceptacja plików cookie ze strony internetowej

Nazwa pliku cookie: WebsiteCookiesAccepted

Cel: Ten plik cookie służy do odnotowania, czy użytkownik zaakceptował korzystanie przez stronę z plików cookie.

Rodzaj pliku cookie: Unikatowy identyfikator

Nazwa pliku cookie: crm_guid

Cel: Plik cookie służący do przechowywania danych użytkownika związanych z systemami CRM (zarządzanie relacjami z klientami). GUID oznacza globalny unikatowy identyfikator (Global Unique Identifier).

Rodzaj pliku cookie: Dostępność

Nazwa pliku cookie: Style textsize

Cel: Te pliki cookie służą do zapamiętania, czy użytkownik korzysta ze strony w trybie przystosowanym dla osób z niepełnosprawnościami

Użytkownik może skonfigurować ustawienia przeglądarki w celu akceptacji wszystkich plików cookie, odrzucenia wszystkich plików cookie lub powiadamiania użytkownika o zapisaniu pliku cookie. (Ponieważ przeglądarki różnią się między sobą, należy skorzystać z menu „Pomoc” danej przeglądarki, aby dowiedzieć się, jak zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.) Aby zrezygnować z opcji śledzenia przez narzędzie Google Analytics na wszystkich witrynach internetowych, należy skorzystać z adresu http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Wszystkie pliki cookie wygasają po 90 dniach.

f. Korzystanie z plików cookie

Firma PepsiCo może korzystać z danych zgromadzonych za pomocą plików cookie w celu skierowania do użytkownika odpowiednich reklam na witrynach osób trzecich (np. Facebook, Google, Instagram, Snapchat i Twitter). Może się to wiązać z wyświetleniem komunikatu reklamowego danemu użytkownikowi w przypadku, gdy firma PepsiCo wie, że użytkownik uprzednio odwiedził stronę PepsiCo. Jeżeli użytkownik nie życzy sobie otrzymywać ukierunkowanych komunikatów reklamowych od firmy PepsiCo, niektóre witryny osób trzecich umożliwiają użytkownikowi rezygnację z wyświetlania komunikatów określonych reklamodawców na danej stronie w przyszłości. Jeżeli użytkownik życzy sobie zrezygnować z wszystkich spersonalizowanych usług firmy PepsiCo, w tym ukierunkowanych komunikatów reklamowych, na witrynach osób trzecich, użytkownik może zajrzeć do ustawień przeglądarki i zablokować usługi spersonalizowane.

g. Inne informacje gromadzone za pomocą przeglądarek internetowych

Przeglądarka internetowa może przekazywać firmie PepsiCo informacje o urządzeniu użytkownika, takie jak adres IP/MAC, oraz szczegółowe informacje o przeglądarce wykorzystywanej przez użytkownika. Firma PepsiCo korzysta z informacji przekazywanych przez przeglądarkę lub łącze, które kliknął użytkownik, w celu uzyskania informacji o witrynie internetowej, która skierowała użytkownika na stronę PepsiCo, a informacja taka może zostać zarejestrowana przez pliki cookie związane z wydajnością.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości na temat sposobu korzystania z plików cookie przez PepsiCo lub ustawień prosimy o kontakt z wykorzystaniem danych znajdujących się w pkt 15.